Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website van Tourism Lab

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website van Tourism Lab

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website van Tourism Lab 

Artikel 1: Algemeen 

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van Website van de projectpartners van Tourism Lab : IDETA, het Maison du tourisme de la Wallonie picarde, Westtoer en Nord Tourisme (hierna genoemd « Tourism Lab »), met als domeinnaam www.tourismlab.eu, alsook al de andere websites die zijn of zouden ontwikkeld worden door Tourism Lab, hierna gezamenlijk genoemd de Website. 

Deze Website is opgezet en wordt beheerd door Tourism Lab, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Nord Tourisme, 54 rue Jean Sans Peur, 59000 LILLE (Frankrijk). Voor meer informatie kunt u een mail sturen via het contactformulier. 

Als u zich toegang verschaft tot de Website en er gebruik van maakt, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Het gebruik van deze Website zal niet leiden tot de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. 

Tourism Lab behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen. 

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van Tourism Labalsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Tourism Lab (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Tourism Labdie integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Tourism Lab en de klant/gebruiker. 

[Saut de retour à la ligne]Artikel 2: Toegang tot de website  

Tourism Lab stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. 

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ten gevolge van storingen of omwille van andere technische redenen. 

Artikel 3: Intellectuele rechten 

De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software, alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Tourism Lab, en zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. 

 

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren[Saut de retour à la ligne]die zijn afgeleid van de vermelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Tourism Lab. 

Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. 

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Tourism Lab is ten strengste verboden. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

[Saut de retour à la ligne]Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Tourism Lab en zijn eventuele filialen. 

 

Tourism Lab en zijn informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van zijn Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. 

De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Tourism Lab biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden. 

 

Tourism Lab is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten, zelfs indien deze zouden voortvloeien uit zware of herhaaldelijke fouten veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Tourism Lab gewaarschuwd werd voor deze schade. 

 

Tourism Lab is evenmin aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of aan het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Tourism Lab is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website. 

 

Tourism Lab is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Tourism Lab wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Tourism Lab zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak. 

 

Tourism Lab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5: Hyperlinks 

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen www.tourismlab.eu en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina’s van de Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. 

Tourism Lab kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Tourism Lab. 

Tourism Lab wijst derhalve alle aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan. 

 Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegdheid 

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Franse recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Lille, en de rechtbank van koophandel te Lille uitsluitend bevoegd zijn. Tourism Lab kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. 

Tourism Lab behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker. 

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. 

Indien u niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is uw enige optie de Website niet verder te gebruiken. 

Ga naar de inhoud
×