Privacy

Privacy

Algemene informatie 

De tekst hieronder legt uit hoe de projectpartners van Tourism Lab (IDETA, het Maison du Tourisme de la Wallonie picarde, Westtoer en Nord Tourisme) uw persoonlijke gegevens gebruikt en verzamelt. Het informeert u over de getroffen maatregelen om de bescherming van uw gegevens te garanderen in het kader van het gebruik van de website. Dit overeenkomstig met de bepalingen van de Verordening van het Europees Parlement en van de Europese Raad met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en met betrekking tot het vrije verkeer van deze gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE (Ref. 2016/679 – algemene verordening gegevensbescherming). 

 

De projectpartners beschermen het privéleven van de website-gebruikers door de toepasselijke geldende wetgeving na te leven. Zo hebben IDETA, het Maison du Tourisme de la Wallonie picarde, Westtoer en Nord Tourisme, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA genoemd) in kennis gesteld van de verzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

 

De projectpartners kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen o.a.:  

d.m.v. het contactformulier, 

bij een inschrijving op de elektronische nieuwsbrief van www.tourismlab.eu 

bij het aanmaken van een account op de website van www.tourismlab.eu, 

wanneer u onze dienst gebruikt om telefonisch direct in contact te komen met de Commerciële en Marketingdienst van www.tourismlab.eu. 

 

« Persoonlijke gegevens » verwijst naar de informatie die u als natuurlijk persoon vrijwillig doorgeeft via een formulier op de website van www.tourismlab.eu, of die de projectpartners tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en die, ongeacht hun natuur, u rechtstreeks of onrechtstreeks kan identificeren. Persoonlijke gegevens hebben betrekking tot nominale gegevens (zoals uw naam of contactgegevens) en tot elektronische identificatiegegevens die op of via uw computer beschikbaar zijn (zoals “cookies”, “IP-adressen” of uw surfvoorkeuren). Elektronische identificatiegegevens kunnen uw internetterminal identificeren of de pagina’s die u op de website van Tourism Lab raadpleegt. Ze zijn op zich onvoldoende om u persoonlijk te identificeren. 

 

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerkingsdoeleinden[Saut de retour à la ligne] 

De persoonlijke gegevens die op de website van Tourism Lab verzameld worden, kunnen door de volgende projectpartners gebruikt worden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke: 

 • IDETA, met ondernemingsnummer BE71 0910 1804 6069 en maatschappelijke zetel te Quai Saint Brice, 35 – 7500 Doornik – België 
 • Het Maison du tourisme de la Wallonie picarde, met ondernemingsnummer BE 0668.373.748 ayant son siège social Quai Saint Brice, 35 – 7500 Doornik – België 
 • Westtoer, met ondernemingsnummer BE52 4646 1506 2909 en maatschappelijke zetel te Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Brugge – Belgïe 
 • Nord Tourisme, met ondernemingsnummer FR7613507001143001783214128 en maatschappelijke zetel te 54 rue Jean Sans Peur, 59000 Lille – Frankrijk 

De persoonlijke gegevens die verzameld worden, kunnen gebruikt worden door de projectpartners om: 

 1. de relatie met klanten en prospecten via het contactformulier te beheren 
 1. diensten aan te bieden, zoals 
 • de inschrijving op de nieuwsbrief van Tourism Lab 
 • de aanmaak van “account”, een persoonlijk account dat de persoonlijke gegevens opslaat die de gebruiker zelf op elk moment kan wijzigen. 

Dankzij het verzamelen van persoonlijke gegevens kunnen we info en commerciële voorstellen mailen. We zorgen ervoor uw voorafgaande toestemming te verkrijgen via het gegevensformulier op de website van Tourism Lab door het antwoord “Ja” aan te vinken op de vraag “Ik wens informatie van Tourism Lab over nieuws, nieuwigheden of evenementen te krijgen, en gepersonaliseerde offertes te ontvangen op mijn aangegeven elektronische adres”. 

 

De voor de projectpartners essentiële gegevens om de hierboven beschreven taken te vervullen, worden aangegeven met een sterretje op de verschillende pagina’s van de website. De overige informatie is niet verplicht, maar helpt ons om u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten beter af te stemmen op uw wensen. De verzamelde informatie bestaat uit o.a. uw naam, voornaam, postadres, email en telefoonnummer. 

 

Rechten van de bezoeker om zijn gegevens te controleren (recht op toegang, rechtzetting en verzet) 

Gebruikers die hun persoonlijke gegevens hebben verstrekt via de website van Tourism Lab beschikken over het recht op toegang en rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens. Men kan een brief samen met een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs naar onze Commerciële en Marketingdienst sturen: 

 • per post:  

Nord Tourisme – Tourism Lab – 54, rue Jean Sans Peur – CS 80128 – 59028 LILLE cedex – FRANKRIJK 

 • per mail: contact@tourismlab.eu 

Gebruikers beschikken tevens over het recht op verzet tegen de verwerking van hun gegevens om gegronde redenen. Men kan zich ook verzetten tegen het gebruik van gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden door de hierboven vermelde dienst te contacteren. 

De website van Tourism Lab stelt websitegebruikers voor zich in te schrijven op een nieuwsbrief. Deze « Newsletter » bevat o.a. informatie over de producten van Tourism Lab, maar ook over nieuws, evenementen, enz. 

Websitegebruikers die de Newsletter niet meer wensen te ontvangen kunnen zich uit schrijven: 

 • ofwel door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan elke Newsletter. 
 • ofwel door het contactformulier in te vullen en uw aanvraag te omschrijven, met vermelding van het emailadres dat uitgeschreven moet worden.  

Om aan uw aanvraag te kunnen voldoen, dient u ons volgende gegevens te bezorgen om u te kunnen identificeren: uw naam, voornaam, email en eventueel uw postadres. 

 

Delen en verspreiden van persoonsgegevens 

[Saut de retour à la ligne]De projectpartners en zijn dienstverleners zijn de enige die toegang hebben tode verzamelde gegevens. Binnen IDETA, het Maison de tourisme de la Wallonie picarde,  Westtoer en Nord Tourisme kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de departementen belast met het beheer van de klantenrelaties van WEBDIGIT. De externe dienstverleners die uw gegevens kunnen ontvangen, zijn o.a. onze dienstverleners belast met de hosting van de website. 

De projectpartners geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden wanneer: 

 • u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven voor het delen van die informatie; 
 • projectpartners die informatie moeten delen met hun dienstverleners en o.a. met zijn technische dienstverleners om u de gewenste technische dienstverlening te kunnen bezorgen (bijvoorbeeld het versturen van een Newsletter); 
 • projectpartners het verzoek ontvangen van een gerechtelijke of van een andere administratieve autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is, en ie het verstrekken van die informatie verzoekt overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht zijn. 

 

Wanneer u een product of een dienst van Tourism Lab aan een familielid of vriend wenst te laten ontdekken, erkent u uitdrukkelijk de toestemming van de bestemmeling van de email te hebben gekregen. 

 

Gegevensbewaring 

De projectpartners kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende een periode van maximum vijf jaar te rekenen vanaf het laatste contact. 

 

Veiligheidsmaatregelen [Saut de retour à la ligne] 

De projectpartners doen hun uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen schade, verlies, inbreuk, verspreiding, wijziging of vernietiging. 

 

De IT-systemen van Tourism Lab zijn onderworpen aan een fysieke en softwarebescherming in overeenstemming met de huidige stand van zaken. Fysieke en elektronische opslagprocedures van de op de website verzamelde gegevens worden uitgevoerd overeenkomstig de Europese wetgeving die van kracht is met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

De werknemers van Tourism Lab die omwille van hun functie toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens verbinden zich tot de grootste vertrouwelijkheid in dit domein. 

De projectpartners beheersen echter de risico’s verbonden aan de werking van het internet niet en vestigen uw aandacht op het bestaan van eventuele risico’s op het vlak van gegevensverlies of inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens die op dit netwerk circuleren. De informatie die op de website voorgesteld wordt, kan onderbroken worden bij geval van overmacht of buiten de macht van de projectpartners, of door feiten die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van projectpartners. 

 

Informatie over cookies en surfvoorkeuren 

[Saut de retour à la ligne]Een cookie is een tekstbestandje dat een website tijdelijk op uw harde schijf zet om uw surfen te vergemakkelijken en de kwaliteit van de website van Tourism Lab te verbeteren. Er zijn twee soorten cookies: “surfcookies” en “statistische of analytische cookies”.   

Dankzij surfcookies kan Tourism Lab informatie onthouden zoals uw email, uw accountgegevens, en uw zoektermen om uw surfen binnen de website te vergemakkelijken. Hun duur wordt beperkt tot de duur van uw internetsessie, d.w.z. 20 minuten te rekenen vanaf uw laatste actie op één van de pagina’s van de website. 

Tourism Lab gebruikt ook bepaalde voorkeuren van uw browser zoals de taal of de activering van JavaScript om uw surfen gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld, dankzij het detecteren van de browsertaal, kan Tourism Lab u de meest geschikte versie van de website aanbieden. 

Dankzij “statistische of analytische cookies” kan Tourism Lab informatie over uw surfen op de website opslaan, zoals de geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur van het raadplegen, de lokalisatie van uw verbinding, enz. Met deze cookies kunnen we u niet persoonlijk identificeren. De gegevens die ze verzamelen, worden dan geaggregeerd en toegekend aan een unieke onpersoonlijke bezoeker. Dankzij deze gegevens kunen projectpartners de relevantie van de inhoud van de site analyseren en zo proberen te verbeteren. Deze cookies kunnen tot 2 jaar blijven staan om vergelijkende analyses in die tijd mogelijk te maken. Hiervoor gebruiken de projectpartners Google Analytics.  

U kunt die cookies weigeren door de parameters van uw browser te wijzigen. Deze operatie heeft echter als gevolg dat alle cookies die de browser gebruikt, samen met de cookies van andere websites, worden verwijderd, wat kan leiden tot de wijziging of het verlies van bepaalde instellingen of informatie. De verwijdering van de cookies kan zo het surfen op de website van Tourism Lab wijzigen, of zelfs moeilijk maken.  

We informeren u dat u zich kan verzetten tegen de opname van cookies door de browserinstellingen als volgt te configureren: 

 

Voor Google Chrome 5 en hoger:  

 1. Klikop Instellingen  

 

 1. Bij“Privacy en beveiliging”klik op “Site-instellingen” 
 2. Klikop “Cookies en sitegegevens”  
 3. Cookiesuitschakelen  

 

Voor Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger:  

 1. Kieshet menu “Tools”, daarna “Internetopties” (of “Internet Options”).  
 2. Klikop het tabblad “Privacy” (of “Confidentiality”)  
 3. Selecteerhet gewenste niveau met behulp van de cursor.  

 

Voor Firefox:  

 1. Kieshet menu “Tools” > “Opties”  
 2. Klikop de optie „Privacy“  

 

Voor Safari 3.x voor Mac OS X:  

 1. Kieshet menu “Bewerken”  
 2. Klikop de optie “Voorkeuren” 
 3. Klikop de optie “Beveiliging”  
 4. Klikop “Cookies tonen” 

Ga naar de inhoud
×